بلیط ها

با ورود به بخش مدیریت ، محتوای این قسمت را از طریق فیلم آموزشی که بعد از نصب به شما داده می شود تماما تغییر داده و متنها و عکس های خود را جایگزین نمایید

با ورود به بخش مدیریت ، محتوای این قسمت را از طریق فیلم آموزشی که بعد از نصب به شما داده می شود تماما تغییر داده و متنها و عکس های خود را جایگزین نمایید.

بلیط های صادر شده
کودکان دانش آموزی زمان هتل
شهر مرند 33 هزارتومان 63 هزارتومان 73 هزارتومان 53 هزارتومان
ایلام 33 هزارتومان 63 هزارتومان 73 هزارتومان 53 هزارتومان
اصفهان 33 هزارتومان 63 هزارتومان 73 هزارتومان 53 هزارتومان
مشهد 33 هزارتومان 63 هزارتومان 73 هزارتومان 53 هزارتومان
شیراز 33 هزارتومان 63 هزارتومان 73 هزارتومان 53 هزارتومان
کیش 33 هزارتومان 63 هزارتومان 73 هزارتومان 53 هزارتومان
سبلان 33 هزارتومان 63 هزارتومان 73 هزارتومان 53 هزارتومان
تهران 33 هزارتومان 63 هزارتومان 73 هزارتومان 53 هزارتومان

بدون مراجعه از منزل به راحتی بلیط خود را رزرو کنید